Księgowość i podatki spółki cywilnej

Księgowość Partnership

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej, spółka cywilna (General Partnership) jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość, gromadzić dokumentację ilustrującą przychody i rozchody przedsiębiorstwa oraz składać deklaracje podatkowe (Tax Return Self Assessment) do urzędu podatkowego (HMRC). Spółka cywilna może prowadzić księgowość na własną rękę lub zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie księgowej, w rodzaju Capital Business Links Ltd.

 

Profesjonalna księgowość służy następującym celom:

 • Przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej (Self Assessment Tax Return), którą następnie należy przesłać do urzędu skarbowego (HMRC). Mimo, że spółki cywilne same nie płacą podatku dochodowego (Income Tax), są zobowiązane składać do urzędu skarbowego odpowiednie deklaracje podatkowe wykazujące zysk lub stratę.
 • Rozliczenie podatku VAT, jeżeli spółka cywilna jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
 • Rozliczenia z dostawcami, przykładowo materiałów, towarów i usług.
 • Rozliczenia z odbiorcami, przykładowo firmami, które korzystają z odroczonej płatności za dostarczone towary i usługi.
 • Rozliczenie z bankiem, przykładowo kredytów i hipotek.
 • Rozliczenia pracownicze (Payroll), jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników.
 • Ewidencja stanów magazynowych zapasów i towarów.
 • Ewidencja środków trwałych, przykładowo maszyn i urządzeń.
 • Przygotowanie dokumentów finansowych w przypadku inwestycji lub starań o pożyczkę bankową lub kredyt handlowy.

Od lat Capital Business Links Ltd prowadzi księgowość i rozliczenia podatkowe spółek cywilnych (Partnership). Porządkujemy, ewidencjonujemy i podliczamy faktury sprzedaży i zakupu, wyciągi bankowe oraz rozliczenia z pracownikami (PAYE, Payroll). Sporządzamy deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego (Self Assessment Tax Return). Rozliczamy VAT i inne podatki. Więcej informacji na temat naszych usług księgowych dla spółek cywilnych można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.

Podatek dochodowy (Income Tax)

Spółka cywilna (Partnership) jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i składania deklaracji podatkowych wykazujących zysk lub stratę przedsiębiorstwa (Self Assessment Tax Return) po zakończeniu każdego roku podatkowego, chociaż sama podatku dochodowego (Income Tax) nie płaci. Zysk spółki cywilnej dzieli się między jej partnerów.

 

Partnerzy spółki cywilnej, zarówno samozatrudnieni (Self-employed) jak i osoby prawne (Ltd), muszą składać swoje własne deklaracje podatkowe (Self Assessment Tax Return), z uwzględnieniem swoich zysków ze spółki cywilnej.

 

Reasumując, spółka cywilna powinna podjąć następujące kroki, aby wypełnić zobowiązania wobec urzędu skarbowego (HMRC):

 • Zgłosić swoje powstanie w urzędzie skarbowym (HMRC).
 • Obliczyć zysk lub stratę w oparciu o dokumentację księgową, biorąc pod uwagę różnicę między przychodami i wydatkami przedsiębiorstwa.
 • Przygotować i przesłać do urzędu skarbowego deklarację podatkową (Partnership Self Assessment Tax Return). Należy to uczynić najpóźniej do 31 października roku, w którym zakończył się rozliczany rok podatkowy, jeżeli składa się deklarację podatkową w formie pisemnej, lub do 31 stycznia następnego roku, po zakończeniu rozliczanego roku podatkowego, jeżeli składa się deklarację podatkową w formie elektronicznej (przez Internet).
  Nawet, jeżeli spółka cywilna w danym roku podatkowym, nie uzyskała żadnych dochodów, nadal jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej – tak zwanej „deklaracji zerowej”.
 • Rozdzielić zysk między partnerów (Partners) zgodnie z umową spółki (Partnership Agreement, Deed of Partnership). Każdy z partnerów musi uwzględnić dochód ze spółki cywilnej w swojej deklaracji podatkowej i zapłacić od niego odpowiedni podatek dochodowy od osób fizycznych (Income Tax), jeśli jest osobą samozatrudnioną (Self-employed), lub podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax), jeśli jest spółką z o. o. (Ltd).

W tym samym czasie, partnerzy spółki cywilnej, którzy są samozatrudnieni (Self-employed), powinni przygotować i złożyć w urzędzie skarbowym (HMRC), własne deklaracje podatkowe na potrzeby podatku dochodowego (Self Assessment Tax Return). W swoich deklaracjach podatkowych, osoby samozatrudnione muszą uwzględnić dochody uzyskane ze spółki cywilnej (Partnership) i odprowadzić odpowiedni podatek dochodowy, jak również składkę na ubezpieczenie społeczne klasy 4.

 

Capital Business Links Ltd stoi do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem deklaracji podatkowej spółki cywilnej (Partnership Self Assessment Tax Return), jak również rozliczeniem podatku dochodowego partnerów spółki cywilnej. Więcej informacji na temat naszego serwisu dla spółek cywilnych (Partnership) i ich partnerów (Partners), można uzyskać, kontaktując się z nami pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.

Podatek VAT

Zasady podatku VAT obowiązują spółki cywilne (Partnership) w tym samym zakresie, co innego rodzaju przedsiębiorstwa. Spółka cywilna musi zarejestrować się jako podatnik VAT, jeżeli jej obrót przekroczył £85.000 w ostatnich kolejnych 12 miesiącach działalności. Spółka cywilna może się również zarejestrować dobrowolnie jako podatnik VAT, jeżeli uzna to za korzystne.

 

 

Capital Business Links Ltd chętnie służy pomocą i radą we wszystkich sprawach związanych z podatkiem VAT. Prowadzimy księgowość VAT i przygotowujemy deklaracje VAT dla urzędu skarbowego (HMRC). Więcej informacji na temat naszego serwisu dla spółek cywilnych (Partnership) w zakresie podatku VAT, można uzyskać, kontaktując się z nami.

Inne podatki (Business Rate)

Jeżeli spółka cywilna (Partnership) używa pomieszczeń przemysłowych, usługowych lub handlowych (nie-mieszkalnych) do prowadzenia działalności gospodarczej, jest zobowiązana do płacenia gminnego podatku od przedsiębiorstw (Business Rate). Gminny podatek od przedsiębiorstw (Business Rate) jest odpowiednikiem podatku gminnego od nieruchomości mieszkalnych (Council Tax). Podatek trafia do lokalnych władz gminy lub dzielnicy i jest przeznaczony na utrzymanie służb publicznych, jak na przykład policji.

 

Spółka cywilna może być także zobowiązana do płacenia specyficznych podatków na określone towary i usługi, jeżeli prowadzi działalność w branży, gdzie tego rodzaju obciążenia obowiązują. Przykładem mogą być opłaty akcyzowe (Tobacco & Alkohol Duty), które obowiązują w handlu alkoholem i wyrobami tytoniowymi lub podatek od gier hazardowych (Betting & Gaming Duty).

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.