Księgowość Spółki LTD (Firmy Limited)

Ogólne zasady prowadzenia księgowości

Spółka LTD (Firma Limited) jest zobowiązana do prowadzenia księgowości niezależnie od tego, czy ma obroty i jakiej są one wielkości. Tym samym, nawet spółki Ltd, które faktycznie zawiesiły działalność gospodarczą (Dormant Company), muszą prowadzić księgowość.

 

Prowadzenie księgowości polega na gromadzeniu, porządkowaniu, ewidencjonowaniu i przechowywaniu bieżącej dokumentacji księgowej, aby na koniec danego okresu obrachunkowego, obliczyć zysk lub stratę przedsiębiorstwa i sporządzić odpowiednie deklaracje podatkowe i bilanse.

 

Za prawidłowe prowadzenie księgowości i związane z tym formalności, odpowiadają dyrektorzy (Company Director) i sekretarz (Company Secretary) spółki LTD. Limited Company może prowadzić księgowość we własnym zakresie lub zlecić tę czynność profesjonalnemu biuru księgowemu w rodzaju Capital Business Links Ltd. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować pod numerem telefonu 0208 567 9944 bądź adresem email.

Jakie są koszty księgowości Firmy Limited (Spółki LTD)?

Dokumentacja księgowa spółki Ltd powinna zawierać przede wszystkim:

 1. Zapisy przychodów i rozchodów, oraz
 2. Ewidencję aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa.
 3. Jeżeli spółka prowadzi działalność handlową, również ewidencję magazynową.

Księgowość prowadzona przez firmę limited (Ltd) służy następującym celom:

 • Sporządzeniu rocznego bilansu spółki (Annual Report, Statutory Accounts, Audited Accounts) na potrzeby rejestru firm (Companies House).
 • Rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax) z urzędem skarbowym (HMRC).
 • Rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT) z urzędem skarbowym (HMRC), jeżeli spółka jest podatnikiem VAT.
 • Rozliczaniu dywidend z udziałowcami (Shareholder) spółki LTD.
 • Rozliczaniu pracowników (Employee) spółki limited, w tym jej dyrektorów (Company Director) zgodnie z zasadami rozliczeń pracowniczych (PAYE).
 • Rozliczaniu dostawców, przykładowo materiałów, towarów i usług.
 • Rozliczaniu odbiorców, przykładowo firm, które korzystają z odroczonej płatności za dostarczone towary i usługi.
 • Prowadzeniu rozliczeń z bankami, przykładowo kredytów i hipotek.
 • Prowadzeniu ewidencji magazynowej zapasów i towarów.
 • Prowadzeniu ewidencji środków trwałych, przykładowo maszyn i urządzeń
Przechowywanie dokumentacji księgowej

Spółka LTD (Firma Limited) jest zobowiązana przechowywać swoją dokumentację księgową:

 • W głównej siedzibie spółki (Registered Office), lub
 • Innym miejscu, które dyrektorzy spółki (Company Director) uważają za odpowiednie, przykładowo w siedzibie autoryzowanego biura księgowego. Jeżeli dokumentacja księgowa nie znajduje się w siedzibie firmy (Registered Office), należy o tym powiadomić rejestr firm (Companies House), używając do tego celu odpowiedniego formularza.

Dokumentacja księgowa musi być w każdej chwili dostępna na potrzeby kontroli ze strony urzędu skarbowego (HMRC). Jeżeli dokumentacja księgowa znajduje się poza granicami Wielkiej Brytanii, spółka LTD musi ją przesyłać do kraju najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy.

 

Spółki LTD są zobowiązane przechowywać dokumentację księgową przez co najmniej 6 lat od momentu jej powstania.

Potrzebujesz księgowości dla swojej firmy limited? Skontaktuj się z nami!
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się
Sprawdź ofertę dla Firm Limited: