Kto może być założycielem i udziałowcem Spółki LTD (Firmy Limited)

Jedna lub więcej osób fizycznych i/lub prawnych (spółek lub korporacji) może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów (Private company limited by shares – w skrócie Limited lub Ltd) w celu prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej dopuszczonej prawem.

 

Aby założyć spółkę LTD, należy:

 • Sporządzić umowę spółki LTD (Memorandum of Association), która powinna zawierać dane osób fizycznych i/lub prawnych zakładających spółkę, oraz
 • Zarejestrować założoną spółkę LTD w rejestrze firm (Companies House).

Firma Limited (LTD) jest spółką kapitałową, co oznacza, że jej założyciele lub założyciel (Shareholder), wnoszą do przedsiębiorstwa określony kapitał w gotówce lub w formie wkładów niepieniężnych.

 

Ten kapitał określa się jako kapitał zakładowy lub podstawowy spółki (Share Capital). Proporcjonalnie do wkładu wniesionego do kapitału zakładowego, założyciele otrzymują udziały (Share) w spółce LTD, które są prawem własności do określonej części majątku spółki i jej zysków.

Kto może założyć spółkę LTD (Firmę Limited)?

Założycielami i udziałowcami (Shareholder) spółki LTD mogą być:

 • Osoby fizyczne – niezależnie od tego, czy już prowadzą inną działalność gospodarczą, przykładowo jako samozatrudnieni (Self-employed), czy nie, oraz
 • Spółki kapitałowe, przykładowo inna spółka LTD lub spółka akcyjna (Plc).

Nie ma ograniczeń, co do:

 • Ilości założycieli, a później udziałowców (Shareholders) spółki LTD, którą może ustanowić jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych (innych spółek kapitałowych).
 • Składu założycieli, a później udziałowców (Shareholders) firmy limited, którą mogą ustanowić tylko osoby fizyczne, lub tylko osoby prawne (spółki kapitałowe), lub osoby fizyczne razem z osobami prawnymi.
 • Miejsca zamieszkania, narodowości lub siedziby założyciela, a później udziałowca (Shareholder) spółki LTD, którym mogą być zarówno brytyjskie jak i zagraniczne osoby fizyczne oraz prawne (firmy).
 • Roli udziałowca (Shareholder) w spółce LTD, który może równocześnie pełnić funkcję dyrektora (Company Director) lub sekretarza spółki (Company Secretary). W efekcie, oznacza to, że spółka LTD może być dosłownie, jednoosobowa, jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie jedynym udziałowcem i zarazem dyrektorem firmy.
 • Właściciele firmy limited zwani udziałowcami (Shareholder), odpowiadają za jej zobowiązania jedynie do wysokości wniesionego kapitału do spółki. Tym samym, ich osobisty majątek jest chroniony przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli spółki LTD.
 • Udziałowcy (Shareholder) otrzymują udziały (Share) w spółce LTD, proporcjonalnie do wniesionego wkładu do kapitału zakładowego (Share Capital). Udziały są prawem własności do majątku i zysków spółki. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej (Plc), udziałów spółki LTD nie można oferować do publicznej sprzedaży na rynku papierów wartościowych. Udziały w firmie limited (Share) mogą być jednak przedmiotem indywidualnych transakcji kupna-sprzedaży.
 • Udziałowcy spółki LTD mają prawo do udziału w zyskach spółki (dywidenda) , które dokładnie definiuje statut (umowa) spółki (Articles of Association).
 • Finanse spółki LTD są całkowicie oddzielone od finansów jej właścicieli (udziałowców). Tym samym, firma limited musi prowadzić własną księgowość, składać własną deklarację podatkową z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i we własnym zakresie rozliczać zobowiązania podatkowe z urzędem skarbowym (HMRC). Dla porównania, samozatrudnieni (Self-employed) rozliczają swoje dochody z działalności gospodarczej wraz z innymi osobistymi przychodami w ramach swojej indywidualnej deklaracji podatkowej (Tax Return).
 • Spółka Limited płaci podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax) z własnych zysków. Podatek dochodowy spółki LTD nie ma nic wspólnego z podatkami płaconymi przez udziałowców (Shareholder) i dyrektorów (Company Director) spółki.
 • Spółka LTD jest zobowiązana dostarczyć do rejestru firm (Companies House) pełną listę udziałowców (Shareholder) wraz ze swoim pierwszym rocznym sprawozdaniem (Annual Return) i następnie, co trzecie roczne sprawozdanie. W pozostałych dwóch rocznych sprawozdaniach, spółka limited musi zgłaszać jedynie zmiany w składzie udziałowców.

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Usługi księgowe dla Firmy Limited: