Roczny bilans Spółki LTD (Annual Report)

Ogólne zasady

Po zakończeniu każdego roku obrachunkowego (Financial Year), dyrektor spółki LTD (Company Director) jest zobowiązany przygotować i zatwierdzić roczny bilans spółki (Annual Report, Statutory Accounts, Audited Accounts), po czym złożyć go w rejestrze firm (Companies House).

 

Roczny bilans (Annual Report), spółka LTD może przygotować we własnym zakresie lub zlecić jego przygotowanie profesjonalnemu biuru księgowemu, jakim jest przykładowo Capital Business Links Ltd.

 

Roczny bilans spółki (Annual Report) składa się do rejestru firm (Companies House) oraz HMRC po upływie roku obrachunkowego (Financial Year), który obejmuje zazwyczaj okres 12 miesięcy i rozpoczyna się:

 • Dzień po zakończeniu poprzedniego roku obrachunkowego, lub
 • W przypadku nowopowstałych spółek LTD, rok obrachunkowy (Financial Year) rozpoczyna się z dniem rejestracji (Incorporation) w rejestrze firm (Companies House), a kończy po upływie roku, ostatniego dania miesiąca, w którym spółka limited została zarejestrowana. Przykładowo, jeżeli spółkę zarejestrowano 6 kwietnia 2014 roku, jej pierwszy rok obrachunkowy (Financial Year) kończy się 30 kwietnia 2015 roku. Każdy następny rok obrachunkowy (Financial Year) kończy się również 30 kwietnia.

Spółka LTD może wydłużyć lub skrócić swój aktualny lub bezpośrednio poprzedni rok obrachunkowy (Financial Year). Czas trwania roku obrachunkowego (Financial Year) można zmienić pod warunkiem, że spółka jeszcze nie przekroczyła terminu złożenia swojego rocznego bilansu (Annual Report) do rejestru firm (Companies House).

 

Rok obrachunkowy (Financial Year) można:

 • Skracać o dowolną ilość miesięcy i dowolną ilość razy.
 • Raz na 5 lat wydłużyć maksymalnie do 18 miesięcy, liczonych od momentu rozpoczęcia roku obrachunkowego (Financial Year).

Spółka LTD jest zobowiązana złożyć swój roczny bilans (Annual Report, Statutory Accounts, Audited Accounts) do rejestru firm (Companies House) w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego (Financial Year), czyli dokładnie 21 miesięcy od daty rejestracji lub rozpoczęcia rozliczanego roku obrachunkowego. Przykładowo, jeżeli firma limited została zarejestrowana 4 kwietnia 2014 roku, to musi złożyć roczny bilans w rejestrze firm (Companies House) najpóźniej do północy 4 stycznia 2016 roku.

 

Spółka LTD może wystąpić do rejestru firm (Companies House) o wydłużenie okresu na złożenie rocznego bilansu (Annual Report). Taki wniosek powinien zawierać obszerne wyjaśnienie przyczyn zwłoki w przygotowaniu bilansu.

 

Dyrektor spółki, który nie dostarczył rocznego bilansu (Annual Report) w ogóle lub dostarczył po wyznaczonym terminie, popełnia przestępstwo karne. Oprócz odpowiedzialności karnej, w zależności od długości opóźnienia grozi mu wysoka grzywna do £7,500. Brak rocznego bilansu upoważnia rejestr firm (Companies House) do rozwiązania i skreślenia spółki z oficjalnej listy firm. Jeżeli spółka LTD zostaje rozwiązana przez rejestr firm (Companies House), jej cały majątek przechodzi w posiadanie skarbu państwa (Crown).

 

Jeżeli roczny bilans spółki limited (Annual Report) nie spełnia formalnych wymogów, rejestr firm (Companies House) może go odrzucić. Nie upoważnia to jednak spółkę LTD do przedłużenia okresu na złożenie rocznego bilansu.

 

Roczny bilans spółki (Annual Report) przeznaczony dla rejestru firm (Companies House), nie jest jednoznaczny z deklaracją podatkową na potrzeby urzędu skarbowego (HMRC).

 

Ogólnie, roczny bilans spółki LTD (Annual Report, Statutory Accounts, Audited Accounts) przeznaczony dla rejestru firm (Companies House) powinien zawierać:

 • Rachunek zysków i strat (Profit and Loss Account)
 • Bilans (Balance Sheet) podpisany przez dyrektora spółki (Company Director)
 • Uwagi do kont lub grup kont, jeżeli to konieczne.

Oprócz tego, w dokumentacja składana do rejestru firm (Companies House) powinna zawierać:

 • Sprawozdanie dyrektora spółki LTD (Directors’ Report), wraz ze sprawozdaniem z działalności firmy, jeżeli spółka nie zalicza się do spółek małych (Small). Sprawozdanie musi być podpisane przez dyrektora (Company Director) lub sekretarza (Company Secretary) spółki.
 • Sprawozdanie biegłego księgowego z badania bilansu (Auditors’ Report), chyba, że spółka jest zwolniona z obowiązku badania bilansu przez biegłego księgowego. Sprawozdanie biegłego księgowego musi być podpisane imiennie, nawet, jeżeli biegły księgowy wykonywał je jako pracownik biura księgowego.

Spółka LTD jest zobowiązana przesłać swój roczny bilans (Annual Report) również do wszystkich:

 • Udziałowców spółki (Member of the Company/Shareholder)
 • Posiadaczy zabezpieczeń na aktywach spółki (Holder of the Company’s Debentures)
 • Osób, które zostały upoważnione do otrzymywania rocznego bilansu przez zgromadzenie wspólników spółki (udziałowców).

Firma limited może podjąć uchwałę (Resolution) lub zamieścić w statucie spółki (Articles of Association) odpowiedni artykuł, który pozwala na przesyłanie dokumentów spółki, włącznie z rocznym bilansem (Annual Report), za pośrednictwem strony internetowej. Udziałowcy (Shareholder) mają jednak prawo żądać papierowych kopii dokumentów.

 

Spółka LTD nie musi prezentować rocznego bilansu (Annual Report) zgromadzeniu wspólników (udziałowców), chyba, że wymaga tego statut spółki (Articles of Association).

 

Capital Business Links Ltd służy wszelką pomocą przy przygotowaniu rocznego bilansu (Annual Report) spółki LTD. Stoimy do dyspozycji pod numerem telefonu 0208 567 9944 bądź adresem email.

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Więcej na temat rejestracji Firmy Limited oraz księgowości: