Rejestracja podwykonawcy (Subcontractor) w systemie CIS

System CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.

 

W myśl zasad systemu CIS, podwykonawcą (Subcontractor) jest każde przedsiębiorstwo, organizacja lub instytucja publiczna, która zgodziła się wykonywać prace budowlane dla wykonawcy (Contractor). Podwykonawca (Subcontractor) na jednej budowie lub jej części, może być jednocześnie wykonawcą (Contractor) na innej.

 

Podwykonawcami zobowiązanymi do rejestracji w systemie CIS, są:

 • Wszystkie firmy, to znaczy osoby samozatrudnione (Self-employed), spółki cywilne (Partnership) i spółki z o. o. (Ltd), które wykonują prace w branży budowlanej na zlecenie wykonawcy (Contractor).
 • Firmy, które dostarczają siły roboczej dla branży budowlanej, jak agencje pośrednictwa pracy (labour agency) i organizatorzy brygad roboczych (gangmaster). Tego rodzaju przedsiębiorstwa mogą być również wykonawcami (Contractor).
 • Przedsiębiorstwa spoza Wielkiej Brytanii, które prowadzą prace budowlane na terenie Zjednoczonego Królestwa lub w pasie jego wód terytorialnych na zlecenie wykonawcy (Contractor).
 • Lokalne urzędy i publiczne instytucje, które prowadzą prace budowlane dla osób trzecich.

System CIS obejmuje wszelkie prace budowlane, w tym przy:

 • Obiektach stałych
 • Obiektach tymczasowych
 • Obiektach inżynierii lądowej i instalacjach.

Podwykonawca (Subcontractor) w ramach systemu CIS jest zobowiązany:

 • Zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC). Od kwietnia 2007 roku każdy nowy podwykonawca (Subcontractor) musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC). Podwykonawcy, którzy zarejestrowali się przed tym terminem, nie muszą czynić tego ponownie, pod warunkiem, że 6 kwietnia 2007 posiadali ważny certyfikat CIS5 (Partner) lub CIS6, stałą kartę rejestracyjną CIS4(P), albo tymczasowy dowód rejestracyjny CIS4(T).
 • Informować urząd skarbowy o wszelkich zmianach struktury firmy, adresu, nazwy przedsiębiorstwa, składu udziałowców lub partnerów.

Po rejestracji w urzędzie skarbowym (HMRC), podwykonawca (Subcontractor) raz w miesiącu wystawia fakturę wykonawcy (Contractor), który należność reguluje w następujący sposób:

 • 20 procent wartości netto faktury przekazuje do urzędu skarbowego (HMRC) jako zaliczkę na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i składki klasy 4 ubezpieczenia społecznego podwykonawcy (National Insurance). Podstawę do obliczenia wysokości zaliczki stanowią koszty robocizny podwykonawcy (Subcontractor). Tym samym, kalkulacja wysokości zaliczki CIS nie uwzględnia wartości materiałów, kosztów ich wytworzenia, wydatków na paliwo zużyte w trakcie pracy, kosztów magazynowania oraz dzierżawy maszyn i urządzeń.
 • Pozostałe 80 procent wartości faktury plus ewentualnie podatek VAT, otrzymuje bezpośrednio podwykonawca (Subcontractor) jako płatność za fakturę.

Jeżeli firma podwykonawcy (Subcontractor) nie jest zarejestrowana w systemie CIS urzędu skarbowego (HMRC), wykonawca (Contractor) ma obowiązek potrącić 30 procent wartości faktury netto podwykonawcy (Subcontractor) jako zaliczkę na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne.

 

Podwykonawca (Subcontractor) może złożyć wniosek do urzędu skarbowego o przyznanie mu statusu firmy, uprawnionej do otrzymywania płatności bez potrąceń ze strony wykonawcy (Contractor).

 

Podwykonawca (Subcontractor) może rozliczyć zaliczkę odprowadzoną przez wykonawcę (Contractor) w ramach systemu CIS:

 • Z zobowiązaniami wobec swoich pracowników z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych (PAYE).
 • Z zaliczkami potrącanymi z faktur swoich podwykonawców w ramach systemu CIS.
 • W swojej corocznej deklaracji podatkowej – Self Assessment Return w przypadku samozatrudnionych (Self-employed) i Corporation Tax Return w przypadku spółek z o. o. (Ltd).

Aby zarejestrować firmę jako podwykonawcę (Subcontractor) w systemie CIS, prosimy o kontakt z biurem Capital Business Links Ltd. Oprócz rejestracji, oferujemy podwykonawcom i wykonawcom kompleksową obsługę wszystkich pozostałych formalności i rozliczeń związanych z systemem CIS.

 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 9944
Skontaktuj się z naszymi specjalistami w sprawie rejestracji w systemie CIS:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się