Rejestracja wykonawcy (Contractor) w systemie CIS

System CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń i płatności między wszystkimi wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.

 

W myśl zasad CIS, wykonawcą (Contractor) jest:

 • Każde przedsiębiorstwo, organizacja lub instytucja publiczna, która angażuje podwykonawców do wykonywania prac budowlanych – tzw. główny wykonawca (Mainstream Contractor).
 • Przedsiębiorstwa i organizacje spoza branży budowlanej, które w okresie 3 lat, wydały na przedsięwzięcia budowlane, przeciętnie milion lub więcej funtów rocznie – tzw. wykonawca uznany (Deemed Contractor).

Wykonawca (Contractor) na jednej budowie lub jej części, może być jednocześnie podwykonawcą (Subcontractor) na innej.

 

Wykonawcami zobowiązanymi do rejestracji w systemie CIS, są:

 • Wszystkie przedsiębiorstwa, to znaczy osoby samozatrudnione (Self-employed), spółki cywilne (Partnership) i spółki z o. o. (Ltd), które samodzielnie prowadzą prace budowlane lub zlecają ich wykonanie podwykonawcom (Subcontractor).
 • Firmy, które dostarczają siły roboczej na budowy, jak agencje pośrednictwa pracy (labour agency) i organizatorzy brygad roboczych (gangmaster). Tego rodzaju przedsiębiorstwa mogą być również podwykonawcami (Subcontractor).
 • Firmy deweloperskie (property developer) i spekulanci budowlani (speculative builder), którzy budują i modernizują obiekty dla zysku.
 • Przedsiębiorstwa spoza Wielkiej Brytanii, które w swoim zakresie prowadzą prace budowlane na terenie Zjednoczonego Królestwa lub w pasie jego wód terytorialnych.

System CIS obejmuje wszelkie prace budowlane, w tym przy:

 • Zarejestrować się w urzędzie skarbowym (HMRC), przed zatrudnieniem pierwszego podwykonawcy (Subcontractor).
 • Informować urząd skarbowy o wszelkich zmianach struktury firmy, adresu, nazwy przedsiębiorstwa, składu udziałowców lub partnerów.
 • Sprawdzić w urzędzie skarbowym (HMRC) każdego podwykonawcę (Subcontractor), czy jest zarejestrowany w systemie CIS, przed dokonaniem na jego rzecz pierwszej płatności.
 • Każdego miesiąca, naliczyć i przekazać do urzędu skarbowego (HMRC) zaliczkę w wysokości 20 procent wartości faktur netto podwykonawcy (Subcontractor). Podstawę do obliczenia wysokości zaliczki stanowią koszty robocizny podwykonawcy. Tym samym, kalkulacja wysokości zaliczki CIS nie uwzględnia wartości materiałów, kosztów ich wytworzenia, wydatków na paliwo zużyte w trakcie pracy, kosztów magazynowania oraz dzierżawy maszyn i urządzeń. Wykonawca (Contractor) ma obowiązek potrącić 30 procent wartości faktury podwykonawcy (Subcontractor) na potrzeby podatku i ubezpieczenia społecznego, jeżeli firma podwykonawcy nie jest zarejestrowana w systemie CIS.
 • Każdego miesiąca, sporządzać deklarację dla urzędu skarbowego (HMRC), która zawiera szczegóły wszystkich płatności dokonanych na rzecz podwykonawców (Subcontractor) w ramach systemu CIS.
 • Prowadzić rejestr zawierający szczegóły płatności dla podwykonawców, w tym potrąceń na poczet ich podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych oraz specyfikację kosztów zużytych materiałów.
 • Dokonać płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor) w wysokości pozostałych 80 procent jego faktury plus ewentualne pozycje i koszty, które nie stanowią podstawy potrąceń jak przykładowo VAT lub koszty materiałów użytych przez podwykonawcę.
 • Każdego miesiąca, sporządzić i dostarczyć każdemu podwykonawcy (Subcontractor) pisemne zaświadczenie o dokonanych potrąceniach z tytułu zaliczki na jego podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne.

Aby zarejestrować firmę jako wykonawcę (Contractor) w systemie CIS urzędu skarbowego (HMRC), prosimy o kontakt z biurem księgowym Capital Business Links Ltd. Oprócz rejestracji, oferujemy wykonawcom i podwykonawcom kompleksową obsługę wszystkich pozostałych formalności i rozliczeń związanych z systemem CIS.

 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 9944
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się