Złożenie miesięcznej deklaracji CIS

W przypadku rozliczeń CIS, zawsze warto rozważyć możliwość współpracy z profesjonalnym biurem księgowym w rodzaju Capital Business Links.

 

Nasze usługi obejmują:

 • Kalkulację zaliczki odprowadzanej do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor).
 • Sporządzenie deklaracji CIS dla urzędu skarbowego (HMRC).
 • Prowadzenie rozliczeń z podwykonawcami (Subcontractor) i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.

 

System CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.

 

Jednym z podstawowych obowiązków wykonawcy (Contractor) w ramach systemu CIS, jest składanie miesięcznych deklaracji CIS, które zwierają dane wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor).

 

Deklaracja CIS dotyczy poprzedniego miesiąca podatkowego i powinna zawierać dane wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor) z tego okresu, w tym:

 • Płatności brutto, dokonanych bez potrąceń zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i ubezpieczeń społecznych (National Insurance) podwykonawcy (Subcontractor).
 • Płatności netto, dokonanych z potrąceniem zaliczki według standardowej stawki 20%, na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) zarejestrowanych w systemie CIS.
 • Płatności netto, dokonanych z potrąceniem zaliczki według zawyżonej stawki 30%, na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) nie zarejestrowanych w systemie CIS.

Zgodnie z zasadami systemu CIS, wykonawca (Contractor) powinien:

 • Obliczyć wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance) podwykonawcy (Subcontractor). Zaliczkę potrąca się od wartości netto faktur wystawionych przez podwykonawcę w poprzednim miesiącu podatkowym. Podstawę wysokości zaliczki stanowią koszty robocizny podwykonawcy. Tym samym, kalkulacja wysokości zaliczki CIS nie uwzględnia wartości materiałów, kosztów ich wytworzenia, wydatków na paliwo zużyte w trakcie pracy, kosztów magazynowania oraz dzierżawy maszyn i urządzeń.
 • Każdego miesiąca, sporządzić deklarację CIS elektronicznie, korzystając z internetowej strony urzędu skarbowego (HMRC), lub na papierze, używając w tym celu formularzy, przesłanych przez urząd skarbowy (HMRC). Wykonawca (Contractor) musi sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego (HMRC) deklarację nawet, jeżeli w danym miesiącu nie dokonał żadnych płatności na rzecz podwykonawców (Nil Return).
 • Do urzędu skarbowego (HMRC) wysłać deklarację i przekazać zaliczkę, pobraną z płatności dla podwykonawców (Subcontractor), nie później niż 14 dni po zakończeniu miesiąca podatkowego. Przykładowo, dla płatności na rzecz podwykonawcy dokonanych od 6 stycznia do 5 lutego, odpowiednią deklarację należy wysłać do 19 lutego.
 • Każdego miesiąca, sporządzić i dostarczyć podwykonawcy (Subcontractor) pisemne zaświadczenie o dokonanych potrąceniach z jego rachunków.

Wykonawca, który spodziewa się, że przez najbliższe kilka miesięcy nie będzie współpracował z podwykonawcami (Subcontractor), powinien o tym powiadomić urząd skarbowy (HMRC), który może na okres 6 miesięcy zawiesić obowiązek składania deklaracji CIS. Jeżeli w tym czasie, sytuacja zmieni się, wykonawca powinien o tym niezwłocznie poinformować urząd skarbowy (HMRC), który wznawia obowiązek składania deklaracji CIS.

 

Jeżeli wykonawca (Contractor) nieświadomie popełnił błąd w deklaracji CIS, powinien natychmiast skontaktować się z infolinią CIS urzędu skarbowego (HMRC) lub z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.

 

Za spóźnione złożenie deklaracji CIS do urzędu skarbowego (HMRC), grozi grzywna w wysokości £100. Jeżeli wykonawca (Contractor) nie składa deklaracji CIS, mimo ponagleń ze strony urzędu podatkowego, lub świadomie fałszuje dane w niej zawarte, może zostać ukarany grzywną w wysokości do £3000. Taka sama kara grozi, jeżeli wykonawca nie dostarcza podwykonawcy (Subcontractor) zaświadczeń o odprowadzonych zaliczkach do urzędu podatkowego (HMRC).

 

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany na własny koszt do przechowywania pełnej dokumentacji płatności dokonanych w systemie CIS przez okres trzech lat po zakończeniu danego roku podatkowego. Za brak dokumentacji urząd skarbowy (HMRC) może ukarać wykonawcę (Contractor) grzywną w wysokości do £3000.

 

Jak widać z powyższego zestawienia, prowadzenie rozliczeń CIS z urzędem skarbowym (HMRC) i podwykonawcami (Subcontractor), jest formalnie skomplikowane, wymaga zachowania nieprzekraczalnych terminów i bywa bardzo czasochłonne, szczególnie, jeżeli wykonawca (Contractor) współpracuje z wieloma podwykonawcami.

 

Aby zlecić Capital Business Links Ltd prowadzenie rozliczeń CIS i sporządzanie deklaracji CIS, prosimy o kontakt z naszym biurem. Wszystkim wykonawcom (Contractor) i podwykonawcom (Subcontractor), oferujemy kompleksową obsługę formalności i rozliczeń związanych z systemem CIS.

 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 9944
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się