Zwrot podatku dochodowego pracobiorcy (Tax Refund)

W zakresie podatku dochodowego osób zatrudnionych (Tax Refund), Capital Business Links Ltd oferuje pracownikom (Employee) kompleksowy serwis, w tym między innymi:

 • Doradztwo formalno-prawne, podatkowe i finansowe we wszystkich sprawach związanych z osobistymi dochodami
 • Sporządzenie samooszacowania (Tax Self Assessment) zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) na podstawie dostarczonych pasków wypłat (Payslip), formularzy P60 lub P45 i innej dokumentacji potwierdzającej dochody
 • Sporządzenie deklaracji podatkowej (Tax Refund) dla urzędu skarbowego (HMRC)

 

W Wielkiej Brytanii prawie wszystkie dochody, jakie może uzyskać osoba fizyczna, powinny być uwzględnione przy obliczaniu wysokości podatku dochodowego (Income Tax). Dotyczy to również wypłat, pensji i innych świadczeń, które otrzymują pracownicy (Employee) zatrudnieni zarówno w pełnym wymiarze czasu pracy (full time job), jak i w niepełnym wymiarze (part time job), czy sezonowo (temporary job).

 

Pracownik (Employee) nie odprowadza jednak sam swojego podatku dochodowego (Income Tax) do urzędu skarbowego (HMRC). Czyni to jego pracodawca (Employer) w formie ryczałtowej zaliczki, którą przekazuje do urzędu skarbowego (HMRC) przy każdej wypłacie na rzecz zatrudnionego. Innymi słowy, podatek dochodowy pracownika, firma, która go zatrudnia, potrąca z jego poborów brutto przez cały rok podatkowy, trwający od 6 kwietnia i do 5 kwietnia następnego roku.

 

Pracodawca (Employer) musi nie tylko rozliczyć się z urzędem skarbowym (HMRC), ale jest również zobowiązany przekazać pracownikowi (Employee) ściśle określone dokumenty dotyczące tego rozliczenia, a mianowicie:

 • Pasek wypłaty (Payslip) – najpóźniej do dnia każdej wypłaty. Pasek wypłaty (Payslip) zawiera szczegółowe rozliczenie zarobków z poprzedniego miesiąca lub tygodnia wraz z potrąceniami z tytułu zaliczki na podatek dochodowy (Income Tax) zatrudnionego (Employee).
 • Formularz P60 – po zakończeniu każdego roku podatkowego. Formularz P60 jest rocznym podsumowaniem zarobków i zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) pracownika (Employee).
 • Formularz P45 – w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Formularz P45 zawiera podsumowanie zarobków i zaliczek odprowadzonych przez pracodawcę (Employer) do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) pracownika (Employee), od początku roku podatkowego do momentu rozwiązania umowy o pracę.

Na podstawie powyższych dokumentów (Payslip i P60 lub P45), pracownik (Employee) może rozliczyć z urzędem skarbowym (HMRC) zaliczki przekazane przez pracodawcę (Employer) z tytułu jego podatku dochodowego w ostatnim roku podatkowym. W tym celu musi złożyć do urzędu skarbowego (HMRC), odpowiednią deklarację podatkową (Tax Refund). Może to uczynić:

 • w formie pisemnej do 31 października roku, w którym zakończył się rozliczany rok podatkowy,
 • lub elektronicznie (przez Internet) do 31 stycznia następnego roku.

Rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy (Income Tax) pracownika (Employee), przekazanych przez jego pracodawcę (Employer) do urzędu skarbowego (HMRC), jest:

 • Dobrowolne, jeżeli dochody pracownika (Employee) pochodziły wyłącznie z pracy najemnej.
 • Obowiązkowe, jeżeli dochody pracownika (Employee) pochodziły również z innych źródeł niż praca najemna – przykładowo z czynszu lub samodzielnej działalności gospodarczej jako samozatrudniony (Self-employed).

Mimo, że nie zawsze obowiązkowe, rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), jest zawsze wskazane, ponieważ w wielu przypadkach pozwala pracownikowi (Employee) odzyskać część zaliczki potrąconej przez pracodawcę z jego pensji.

 

W praktyce, zdarza się bowiem często, że zaliczka na podatek dochodowy pracownika (Employee), którą odprowadził jego pracodawca (Employer) do urzędu skarbowego (HMRC), nie odpowiada faktycznemu zobowiązaniu pracobiorcy (Employee) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax).

 

Innymi słowy, pracodawca (Employer) nierzadko potrąca większą zaliczkę na podatek dochodowy pracownika (Employee) z jego zarobków, niż faktycznie należałoby. Dzieje się tak zarówno z powodów obiektywnych, których pracodawca (Employer) nie jest w stanie przewidzieć, jak i w wyniku jego pomyłek lub zaniedbań. W takiej sytuacji, pracobiorca (Employee) ma prawo do zwrotu części zaliczki odprowadzonej przez pracodawcę (Employer) do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego.

 

Do najczęstszych przyczyn, które powodują, że wysokość odprowadzonej przez pracodawcę (Employer) zaliczki, nie odpowiada faktycznym zobowiązaniom podatkowym pracownika (Employee), należą:

 • Pracownik (Employee) nie przepracował całego roku podatkowego lub nie przepracował całego roku podatkowego w pełnym wymiarze godzin pracy (full time job), a pracobiorca (Employer) odprowadzał zaliczki z tytułu jego podatku dochodowego (Income Tax) wychodząc z założenia, że pracownik (Employee) będzie pracować pełen rok lub na pełnym etacie.
 • Pracownik (Employee) zmieniał pracę w trakcie roku podatkowego, a więc przez jakiś okres nie był zatrudniony, a pracodawca (Employer) w zasadzie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy, wychodząc z założenia, że pracownik (Employee) będzie pracować pełen rok.
 • Pracownik (Employee) jest zatrudniony na dwóch lub więcej etatach przez różnych pracodawców (Employer), którzy mogą równolegle i niezależnie od siebie odprowadzać zaliczki na jego podatek dochodowy.
 • Przy obliczaniu zaliczki z tytułu podatku dochodowego pracownika (Employee), pracodawca (Employer) nie uwzględnił kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance), która przysługuje każdemu podatnikowi i tym samym niepotrzebnie odprowadził zaliczkę z tytułu podatku dochodowego również od tej kwoty.
 • Pracodawca (Employer) użył złego kodu podatkowego do obliczania zobowiązań pracownika (Employee) z tytułu podatku dochodowego. Kod podatkowy pracobiorcy (Employee) znajduje się na jego pasku wypłaty (Payslip) oraz formularzach P60 i P45.

Z tych i innych względów, pracownik (Employee) może być uprawniony do zwrotu części zaliczki, którą w trakcie roku podatkowego jego pracodawca (Employer) przekazał do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax).

 

Aby odzyskać nadpłacony podatek dochodowy, należy oczywiście w urzędzie skarbowym (HMRC), złożyć deklarację podatkową (Tax Refund), w której pracobiorca (Employee) prawidłowo rozliczy swoje dochody. Capital Business Links Ltd służy pomocą zarówno przy obliczeniu faktycznych dochodów pracownika (Tax Self Assessment) jak i przy sporządzaniu deklaracji podatkowej (Tax Refund).

 

Urząd skarbowy (HMRC) potwierdza zakończenie procedury rozliczania podatku dochodowego (Tax Refund) na dany rok podatkowy, przesyłając zainteresowanemu dokument zwany Tax Calculation.

 

Jeżeli z deklaracji podatkowej (Tax Refund) wynika, że przekazane przez pracodawcę (Employer) zaliczki z tytułu podatku dochodowego pracownika (Employee), są większe od jego faktycznych zobowiązań podatkowych, urząd skarbowy (HMRC) zazwyczaj bardzo szybko zwraca nadwyżkę na konto wskazane w deklaracji podatkowej (Tax Refund).

 

Pracownik (Employee) jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym (HMRC) deklaracji podatkowej, jeżeli w danym roku podatkowym, uzyskał dochody również z innych źródeł niż zatrudnienie, w tym przykładowo z:

 • Samozatrudnienia (Self-employment) – w tej sytuacji, pracownik (Employee) dolicza swoje dochody z pracy najemnej do zysku z samodzielnej działalności gospodarczej, składając jedną deklarację na potrzeby podatku dochodowego (Tax Return) jako samozatrudniony (Self-employed).
 • Rent i emerytur (pension income), w tym państwowych, firmowych i osobistych
 • Odsetek z oszczędności (interest on savings)
 • Dywidend z udziałów i akcji (dividends)
 • Czynszów (rental income)
 • Funduszy powierniczych (trust).

Powyższe przychody z reguły zwiększają osobisty dochód pracownika (Employee) i tym samym jego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (Income Tax). Pracodawca (Employer) oczywiście nie jest w stanie uwzględnić tych prywatnych dochodów pracownika (Employee) przy obliczaniu wysokości zaliczki na jego podatek dochodowy (Income Tax). Może to uczynić jedynie sam podatnik w swojej osobistej deklaracji podatkowej składanej w urzędzie skarbowym (HMRC), dlatego jest ona obowiązkowa.

 

Rozliczenie zaliczek odprowadzonych do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) pracownika (Employee), z pewnością nie jest zabiegiem łatwym, ale w wielu wypadkach wartym zachodu, bo tylko w ten sposób pracobiorca (Employee) jest w stanie odzyskać nadpłaconą zaliczkę na podatek dochodowy (Income Tax).

 

Każdy pracownik (Employee) może sprawnie i szybko przeprowadzić rozliczenie podatkowe (Tax Refund) i odzyskać nadpłacony podatek dochodowy, kontaktując się z naszym biurem.

 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 9944
Skontaktuj się z naszymi specjalistami w sprawie zwrotu podatku w UK:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się