Doradztwo w sprawie rozliczeń z pracownikami (Payroll, PAYE)

Z doświadczenia wiemy, że w sprawach rozliczeń pracowniczych (Payroll) warto zasięgnąć fachowej porady. Zawsze, bowiem istnieje możliwość usprawnienia procedur i uniknięcia zbędnych formalności.

 

Według systemu PAYE rozlicza się tylko pracowników, których zarobki są równe lub wyższe od dolnej granicy dochodów objętych składką na ubezpieczenie społeczne (LEL: National Insurance Lower Earnings Limit).

 

W ramach rozliczeń według systemu PAYE, pracodawca (Employer) powinien uwzględnić wszystkie płatności i świadczenia, które przypadły w udziale jego pracownikom (Employee), w tym:

 • Płace i wynagrodzenia (salary & wages)
 • Dodatki za nadgodziny i pracę na zmiany oraz napiwki (overtime, shift pay, tips)
 • Bonusy i prowizje (bonuses & commission)
 • Bonifikaty wypłacone w gotówce
 • Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP: Statutory Sick Pay)
 • Ustawowy zasiłek macierzyński lub ojcowski (Statutory Maternity/Paternity Pay) oraz ustawowy zasiłek adopcyjny (Statutory Adoption Pay)
 • Ryczałty i odszkodowania jak na przykład odprawy z tytułu redukcji etatów (redundancy payment), chyba, że są prawnie zwolnione z podatku.
 • Świadczenie niepieniężne jak vouchery, udziały, obligacje – w tym wypadku należy przyjąć ich wartość pieniężną jako podstawę obliczenia dochodu pracownika.
 • Świadczenie niepieniężne jak vouchery, udziały, obligacje – w tym wypadku należy przyjąć ich wartość pieniężną jako podstawę obliczenia dochodu pracownika.

Zgodnie z zasadami systemu PAYE, pracodawca (Employer) jest zobowiązany:

 • Obliczać wysokość zaliczki na podatek dochodowy (Income Tax/Tax Refund) i ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) pracobiorcy (Employee) na podstawie jego zarobków, kodu podatkowego (Tax Code) i klasy ubezpieczenia społecznego (National Insurance Category). Jednocześnie pracobiorca oblicza wysokość swojego udziału należnego z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne danego pracownika.
 • Przekazać do urzędu skarbowego (HMRC) pobraną zaliczkę na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne pracownika, w terminie do 19 każdego miesiąca lub do 22 każdego miesiąca w przypadku płatności elektronicznej.
 • Po potrąceniach, wypłacać pracownikowi tygodniowe lub miesięczne wynagrodzenie w wysokości i terminie ustalonym w umowie o pracę;
 • Najpóźniej w dniu wypłaty, przekazać pracownikowi (Employee) w formie papierowej lub elektronicznej, pasek wypłaty (Payslip), zawierający szczegółowe rozliczenie jego zarobków.
 • Po zakończeniu każdego roku podatkowego, w terminie do 1 czerwca roku następnego, sporządzić i przekazać pracownikowi formularz P60, będący rocznym podsumowaniem jego zarobków i zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu jego podatku dochodowego (Income Tax/Tax Refund) i składek na ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution).
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę, sporządzić i przekazać pracownikowi formularz P45, który powinien zawierać podsumowanie zarobków i zaliczek odprowadzonych przez pracodawcę do urzędu skarbowego (HMRC) na jego podatek dochodowych (Income Tax/Tax Refund) i ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution), od początku roku podatkowego do momentu rozwiązania z umowy o pracę
 • Po zakończeniu każdego roku podatkowego, w terminie do 19 maja, przesłać do urzędu skarbowego (HMRC) formularz P35 i P14s (Employer Annual Return), który jest rocznym podsumowaniem rozrachunków z pracownikami (Payroll).

Pracodawca (Employer) stosujący system PAYE do rozliczeń z pracownikami (Employee), musi używać ściśle określonych formularzy, aby zgodnie z prawem dokumentować płatności na rzecz pracowników (Employee).

 

Jak widać z powyższego zestawienia, zarządzanie i ewidencja rozliczeń z pracownikami (Payroll) w systemie PAYE, jest zawiła, czasochłonna i wymaga specjalistycznej wiedzy księgowej. W większości przypadków, dla przedsiębiorstwa najkorzystniejszym finansowo i organizacyjnie rozwiązaniem jest przekazanie rozliczeń pracowniczych (Payroll) w ręce doświadczonego biura księgowego, jakim jest Capital Business Links Ltd.

 

Z myślą o rozliczeniach z pracownikami (Payroll, PAYE), Capital Business Links Ltd oferuje pracodawcom kompletne doradztwo formalno-prawne, organizacyjne, księgowe, podatkowe i finansowe. Aby uzyskać specjalistyczną poradę lub więcej informacji o oferowanych usługach, prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • Capital Business Links Ltd
  Telefon: 0208 567 9944
Skontaktuj się z naszymi specjalistami z departamentu Payroll:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się