Co to jest status Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)?

Autohorised Economic Operators AEO (upoważniony przedsiębiorca), wg dokumentu wydanego przez Komisję Europejską w Brukseli 29 czerwca 2007 (Taxud 2006/1450 „Upoważnieni Przedsiębiorcy – wytyczne”) jest to przedsiębiorca, który jest wiarygodny w całej Wspólnocie w zakresie swoich operacji celnych i w związku z tym przysługuje mu prawo do uzyskania korzyści na obszarze wspólnoty.

 

Kto może wnioskować o przyznanie certyfikatu uprzywilejowanego przedsiębiorcy AEO?

 

Przepisy AEO zostały skierowane do podmiotów gospodarczych  reprezentujących wszystkie części łańcucha dostaw: producent, eksporter, spedytor, podmiot prowadzący skład, agent celny, przewoźnik i importer. Jedynymi warunkami jest konieczność bycia przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów celnych oraz  posiadanie siedziby na obszarze celnym UE (wyjątek tu stanowić mogą między innymi przewoźnicy morscy i lotniczy).

 

Wymogi jakie należy spełnić w celu uzyskania statusu AEO

 

Chcąc uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy, należy spełnić szereg wymogów, takich jak:

 1. posiadanie odpowiedniego systemu księgowego, który jest zgody z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi przez państwo członkowskie, w którym prowadzona jest księgowość i który ułatwia kontrolę celną, opartą na audycie;
 2. umożliwienie organowi celnemu fizycznego i elektronicznego dostępu do ewidencji;
 3. posiadanie systemu logistycznego odróżniającego towary wspólnotowe od niewspólnotowych;
 4. posiadanie struktury administracyjnej, która jest zgodna z rodzajem i wielkością prowadzonej działalności oraz która jest odpowiednia do zarządzania przepływem towarów;
 5. posiadania systemu kontroli wewnętrznej zdolnego do wykrywania nielegalnych lub nieprawidłowych transakcji;
 6. posiadanie odpowiednich procedur archiwizacji ewidencji przedsiębiorstwa i informacji oraz procedur ochrony przed utratą danych;
 7. zapewnienie, że pracownicy mają świadomość konieczności powiadamiania organów celnych w każdym przypadku, gdy zostaną wykryte trudności związane z przestrzeganiem przepisów oraz ustanowienie odpowiednich kontaktów służących informowaniu organów celnych o wystąpieniu takich zjawisk;
 8. posiadanie odpowiednich środków technologii informatycznej zabezpieczających system teleinformatyczny przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczającym dokumentację wnioskodawcy;
 9. posiadanie udokumentowanej wypłacalności (oznacza dobrą sytuacje finansową, która umożliwia wnioskodawcy regulowanie jego zobowiązań stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej); musi być udokumentowana na przestrzeni 3 lat.

Status AEO oraz procedury uproszczone dają przedsiębiorcom liczne korzyści m.in.:

 • mniejsza ilość kontroli fizycznych i kontroli dokumentów niż inni przedsiębiorcy,
 • oszczędności poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i towarów,
 • odroczenie płatności w zakresie ceł i podatku,
 • nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru w oddziale celnym,
 • mniejsze kolejki na granicy.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu statusu AEO?

Zapraszamy do kontaktu
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Lokalizacja:
Wiadomość:
Skontaktuj się