Świadczenie usług po 1 stycznia 2021 r.

Świadczenie usług

 

W umowie handlowej pomiędzy UE, a Wielką Brytanią zostało zawarte zobowiązanie do niedyskryminacji, co oznacza, że usługodawcy lub inwestorzy z UE będą traktowani w UK nie mniej korzystnie niż jej obywatele. Zobowiązanie to działa również w drugą stronę, co zapewnia przedsiębiorcom brytyjskim bardziej preferencyjne warunki świadczenia usług na terenie UE niż przedsiębiorcom z krajów trzecich, które nie zawarły podobnych umów.

 

Należy jednak wskazać, że konsekwencją wystąpienia Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku, wszyscy brytyjscy usługodawcy i inwestorzy muszą przestrzegać krajowych przepisów, procedur i zezwoleń obowiązujących w państwach członkowskich, w których prowadzą działalność. W przypadku usługodawców w Wielkiej Brytanii świadczących usługi w kilku krajach Unii Europejskiej oznacza to przestrzeganie – często różniących się – przepisów dotyczących krajów przyjmujących każdego z państw członkowskich.

 

Rzeczywisty poziom dostępu do rynku będzie zależał od sposobu świadczenia usługi, a mianowicie od tego czy jest ona świadczona transgranicznie z kraju pochodzenia dostawcy:

  1. przez internet,
  2. poprzez usługi dostarczane konsumentowi w kraju dostawcy, na przykład turystom podróżującym za granicę i kupującym usługi,
  3. poprzez usługi dostarczane za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorstwa będącego własnością zagranicznego usługodawcy lub
  4. świadczenie usług poprzez czasową obecność na terytorium innego państwa usługodawcy będącego osobą fizyczną.

 

W praktyce zdolność do świadczenia określonej usługi lub inwestowania w określonym sektorze będzie również zależeć od określonych zastrzeżeń określonych w umowie, które mogą zostać nałożone na brytyjskich usługodawców świadczących usługi w UE w niektórych sektorach. Umowa między UE a Wielką Brytanią zawiera również wybiegającą w przyszłość klauzulę „najwyższego uprzywilejowania”, która umożliwia UE i Wielkiej Brytanii domaganie się korzystniejszego traktowania przyznanego odpowiednio przez Wielką Brytanię lub UE w ich przyszłych umowach dotyczących handlu, świadczenia usług i inwestycji z innymi krajami trzecimi – z wyłączeniem obszaru usług finansowych. Umowa zawiera również klauzulę zachęcającą strony do rozważenia, czy w przyszłości istnieją możliwości poprawy rozwiązań w zakresie handlu, świadczenia usług i relacji inwestycyjnych między UE a Wielką Brytanią – również z wyłączeniem obszaru usług finansowych.