Ważne zmiany w podatkach międzynarodowych
11-03-2020

Konwencja MLI i jej wpływ na polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podczas licznych spotkań z klientami często wskazujemy, iż sam fakt posiadania określonego obywatelstwa, czy zarejestrowanej firmy w danym kraju nie oznacza automatycznie, że osoba ta jest zobowiązana do zapłaty podatku w tym kraju. O tym, gdzie i w jakim zakresie podlega się opodatkowaniu decyduje przede wszystkim tzw. rezydencja podatkowa (miejsce zamieszkania dla celów podatkowych). W określeniu rezydencji podatkowej pomagają zwłaszcza, zwykle dwustronne, konwencje międzynarodowe.

 

Obszernie przez nas komentowana Konwencja MLI zmieniająca większość umów pomiędzy Państwami dotyczących tematyki podwójnego opodatkowania (Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku – zwana dalej „Konwencją MLI”) podpisana w Paryżu 7 czerwca 2017 r. weszła w życie w stosunkach pomiędzy Wielką Brytanią, a Polską 1 października 2018 r., większość jej zapisów nie zaczęło jednak obowiązywać od razu.

 

Odnośnie innych podatków niż podatek u źródła, Konwencja MLI rozpoczęła swoje zastosowanie od okresów podatkowych po 1 kwietnia 2019 r. W przypadku opodatkowania w Polsce osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi, okresem podatkowym takich osób fizycznych jest rok kalendarzowy. Oznacza to w praktyce, że zmieniona Konwencją MLI metoda unikania podwójnego opodatkowania stosowana w stosunkach pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią będzie miała zastosowanie już od tego roku kalendarzowego.

 

Dla dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległa bowiem metoda wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Przypominamy, że metoda zaliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w  Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Co istotne, w takim przypadku podatnik ma obowiązek wykazania w swoim rocznym zeznaniu dochodu uzyskanego za granicą bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

 

Czy jest jakieś rozwiązanie, aby nie zapłacić wyższego podatku?

Należy jednak pamiętać, iż w większości przypadków (przykładowo w odniesieniu do dochodów z pracy, czy z działalności wykonywanej osobiście) będzie miała zastosowanie ulga abolicyjna przewidziana w polskiej ustawie o PIT, która wprowadza efekt końcowy taki sam jak przy zastosowaniu starych przepisów. Osoba fizyczna ma bowiem wtedy prawo skorzystać z dodatkowego odliczenia w kwocie stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.