Zarząd (dyrektor i sekretarz) Spółki LTD

Kto może zostać dyrektorem (Company Director) i sekretarzem spółki (Company Secretary)?

Zarząd spółki LTD składa się z osób fizycznych i osób prawnych (firm) wybranych przez zgromadzenie udziałowców (Shareholder) do prowadzenia bieżącej działalności spółki. W skład zarządu wchodzą dyrektorzy (Company Director) i sekretarz spółki (Company Secretary). Dyrektora (Company Director) i sekretarza spółki (Company Secretary) mianują udziałowcy spółki według własnego uznania i zgodnie ze statutem spółki (Articles of Association).

 

Ani dyrektor (Company Director) spółki, ani jej sekretarz (Company Secretary) nie muszą spełniać żadnych formalnych wymogów odnośnie umiejętności, wykształcenia, majątku i długości pobytu w Wielkiej Brytanii.

 

Zarząd spółki LTD musi składać się przynajmniej z jednego dyrektora (Company Director), który jest osobą fizyczną. Jeżeli spółka decyduje się na takie rozwiązanie, należy to odnotować w jej statucie (Articles of Association).

 

Spółki, które na dzień 8 listopada 2006 roku posiadały jedynie tak zwanych dyrektorów korporacyjnych, czyli osoby prawne pełniące tę funkcję, miały czas do 1 października 2010 roku, aby mianować osobę fizyczną na dyrektora spółki LTD (Company Director).

 

Spółka limited nie jest prawnie zobowiązana do mianowania sekretarza spółki (Company Secretary). Może to uczynić dobrowolnie, przy czym należy o tym powiadomić rejestr firm (Companies House).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektorem lub sekretarzem spółki LTD może zostać:

 • Osoba fizyczna powyżej 16 roku życia; górna granica wieku nie jest określona.
 • Osoba prawna – tak zwany dyrektor korporacyjny, przykładowo spółka LTD lub spółka akcyjna (Plc).
 • Udziałowiec spółki (Shareholder). Istnieje, więc taka możliwość, że spółka może mieć jednego udziałowca i jednego dyrektora w tej samej osobie (Single Member).

Dyrektorem spółki (Company Director) nie może zostać:

 • Osoba fizyczna lub prawna, która została wykluczona (disqualified) ze sprawowania funkcji dyrektora spółki.
 • Bankrut (undischarged bankrupt), którego nie przywrócono do praw.

Dane pierwszego dyrektora (Company Director) i ewentualnie sekretarza (Company Secretary) spółki LTD muszą znaleźć się w dokumentach rejestracyjnych spółki, które składa się w rejestrze firm (Companies House). Jeżeli dyrektor spółki (Company Director) zostanie odwołany lub nowy dyrektor mianowany, należy o tym również powiadomić rejestr firm (Companies House), używając w tym celu odpowiedniego formularza.

 

Zarówno dyrektor (Company Director) jak i sekretarz. (Company Secretary) spółki są pracownikami (Employee) spółki, którym przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Jako pracownicy, dyrektorzy i sekretarze spółek LTD są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego (Income Tax) i składki klasy 1 na ubezpieczenia społeczne (Class 1 National Insurance Contribution) na tych samych zasadach, co inni pracobiorcy (PAYE).

Jakie są obowiązki dyrektora spółki LTD (Company Director)?

Kompetencje i obowiązki dyrektora (Company Director) oraz sekretarza (Company Secretary) spółki LTD określają:

 • Statut (umowa) spółki limited (Articles of Association).
 • Przepisy rejestru firm (Companies House) obowiązujące spółki LTD.
 • Przepisy urzędu skarbowego (HMRC) obowiązujące spółki LTD.

Dyrektor spółki (Company Director) i jej sekretarz (Company Secretary), są prawnie zobowiązani do przestrzegania przepisów i zasad ustanowionych przez dwa różne urzędy publiczne – rejestr firm (Companies House) i urząd skarbowy (HMRC).

 

Urzędy te działają niezależnie od siebie, dlatego dyrektor spółki (Company Director) musi stosować się równocześnie do dwóch różnych procedur formalnych – rejestru firm (Companies House) i urzędu skarbowego (HMRC).

 

Oprócz tego dyrektor spółki (Company Director) wykonuje swoje obowiązki zgodnie z odpowiednimi artykułami statutu (umowy) spółki LTD (Articles of Association).

 

Zgodnie z wymogami rejestru firm (Companies House), dyrektor spółki (Company Director) jest zobowiązany:

 • Przeglądać i na bieżąco aktualizować dokumentację spółki LTD.
 • Informować rejestr przedsiębiorstw (Companies House) o wszelkich zmianach adresów spółki, składu zarządu, i kapitału zakładowego, używając do celu odpowiednich formularzy.
 • Informować rejestr firm (Companies House) o wszelkich zmianach statutu (umowy) spółki (Articles of Association), przesyłając odpowiednią uchwałę (Resolution) zgromadzenia wspólników (udziałowców) spółki wraz z tekstem zmian, w ciągu 15 dni od daty podjęcia takiej uchwały.
 • Składać roczne sprawozdanie spółki (Annual Return) i jej roczny bilans (Annual Report) w rejestrze firm (Companies House).
 • Zapewnić pełną funkcjonalność głównej siedziby spółki (Registered Office), która musi przede wszystkim sprawnie obsługiwać wchodzącą i wychodzącą korespondencję.

Bieżącą dokumentację na potrzeby rejestru firm (Companies House), dyrektor spółki (Company Director) może sporządzić we własnym zakresie używając do tego celu programów komputerowych lub papierowych formularzy udostępnionych przez rejestr firm (Companies House). Pomocą w tym zakresie służy również Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.

 

Zgodnie z wymogami urzędu skarbowego (HMRC), dyrektor spółki (Company Director) odpowiada za:

 • Rejestrację spółki LTD w urzędzie skarbowym (HMRC), w ciągu 3 miesięcy od daty rejestracji (Incorporation) w rejestrze firm (Companies House). Rejestracja w urzędzie skarbowym (HMRC) odbywa się na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax).
 • Prawidłowe prowadzenie księgowości spółki LTD.
 • Prawidłowe i terminowe rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax).

Dyrektor spółki LTD (Company Director) odpowiada również za bieżącą działalność przedsiębiorstwa, w związku, z czym posiada bardzo szeroki zakres uprawnień, w tym do zawierania w imieniu spółki:

 • Umów handlowych i
 • Umów kredytowych

Dyrektor spółki (Company Director), jeżeli jest jeden, lub większość dyrektorów, jeżeli jest kilku, może również złożyć wniosek w rejestrze firm (Companies House) o rozwiązanie spółki limited.

 

Dyrektor spółki LTD (Company Director) może przekazać część swoich obowiązków pracownikom spółki lub innym firmom, przykładowo niezależnemu biuru księgowemu w rodzaju Capital Business Links Ltd.

Zainteresował Cię ten temat?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Więcej na temat rejestracji Firmy Limited oraz księgowości: